ICF:s kärnkompetenser

1. följa etiska riktlinjer och professionell standard

En coach ska arbeta efter etiska riktlinjer och det är viktigt att klienten förstår att det som sägs mellan coach och klient stannar där. Det är också viktigt att arbetet sköts professionellt och att coach och klient har en yrkesmässig relation. Under utbildningen går vi igenom de etiska riktlinjerna som ICF satt upp och diskterar vad de innebär i din roll som coach. Vi diskuterar värderingar, människosyn och etiska dilemman som du som coach kan ställas inför.

2. Etablera coachingöverenskommelsen

När coach och klient träffas skapas en tydlig överenskommelse om hur samarbetet ska se ut. Här tydliggörs förväntningar och praktiska frågor, såsom arvode och tidsbokning. Coachen arbetar också fram en coachingplan med sin klient där man tittar på det övergripande målet för samarbetet och därefter har det som riktlinje då man sätter upp mål för varje samtal så att coach och klient hela tiden kan stämma av att man är på väg åt rätt håll. Under utbildningen får du lära dig hur en coachingöverenskommelse kan se ut och vad som skiljer coaching från andra typer av stödjande professioner. Vi går igenom när coaching inte är lämpligt att använda och när du som coach ska hänvisa klienten vidare till andra professioner. Vi går igenom hur du kan lägga upp ett arbete med din klient. 

3. Skapa tillit och förtroende hos klienten

Det är viktigt att klienten känner förtroende för sin coach och det arbete som man gör tillsammans. Den relation som ni bygger upp ska kännas trygg och stödjande och det är viktigt att det finns tillit och respekt - från båda håll. Du får också lära dig om rapport - vad det är och hur du kan använda det för att skapa förtroende och tillit hos din klient.

4. coachingnärvaro

För att skapa en trygg och stödjande miljö är det viktigt att både coach och klient fullt ut är närvarande i samtalet. Det innebär att coachen ser till att ni inte blir störda under samtalet, varken av personer, telefoner eller omgivningar. Det är också viktigt att coachen vågar låta samtalet byggas i stunden istället för att förbereda sina frågor innan. På så sätt blir samtalet fokuserat på det som klienten behöver här och nu. Vi går också igenom hur intuition kan vara ett vitkigt verktyg i det coachande samtalet. 

5. aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande handlar om att helt och fullt fokusera på vad klienten säger och itne säger och att kunna uppfatta både de verbala och ickeverbala budskapen. Coachen använder sammanfattningar, speglingar och omformuleringar för att säkerställa att man har förstått klienten och för att skapa medvetenehet. Det är också viktigt att coachen håller sig till klientens agenda istället för att sätta upp en egen. Under utbildningen går vi igenom olika nivåer av lyssnande och övar praktiskt på att lyssna på ett coachande sätt samt att förstå skillnaderna mellan de olika nivåerna.

6. kraftfulla frågor

Coachens viktigaste verktyg är öppna, kraftfulla frågor som hjälper klienten at få nya insikter och skapa motivation och handlingskraft. De öppna frågorna hjälper också till att skapa större tydlighet, fler möjligheter och nytt lärande. Coaching handlar om att hitta lösningar för att ta klienten mot sitt önskade läge så frågorna som coachen ställer är lösningsinriktade och ställs för att ta klienten närmare sitt mål. Under utbildningen går vi igenom hur man ställer öppna, kraftfulla frågor och detta finns sedan med i alla övningar vi arbetar med.

7. direkt kommunikation

I coachsamtal är det framför allt klienten som ska ges utrymme att prata. Coachen ställer frågor som är tydliga och direkta och som hjälper klienten att komma vidare i sina reflektioner och hitta vägar framåt. Coachen ger också feedback till klienten för att öka klientens medvetenhet och skapa möjlighet till nya insikter. Under utbildningen går vi igenom hur man använder feedback på ett så bra och givande sätt som möjligt. Vi arbetar också med hur både du som coach kan bli tydligare i din kommunikation och hur du kan hjälpa din klient med samma sak.

8. skapa medvetenhet

Coachen hjälper klienten att utforska och utmana sina tankar om sig själv och sin situation. Coachen hjälper också klienten att se skillnader mellan faktiska omständigheter och tolkningar och att se hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar klienten. Under utbildningen kommer du att få en mängd verktyg och övningar som du kan arbeta med för att hjälpa din klient till ökad medvetenhet, nya insikter och en större förståelse för sin egen situation och vägen fram mot målet.

9. utforma handlingar

Coachen hjälper klienten att hitta olika idéer och lösningar på vägar för att ta sig från nuläge till önskat läge samt att utvärdera olika alternativ. Coachen hjälper också klienten att fatta beslut om vilken väg som är mest effektiv och formulera uppgifter som hjälper klienten att komma igång och börja ta sig mot målet. Mellan coachsamtalen arbetar klienten med de uppgifter som man kommit fram till. Även här kommer du under utbildningen att få en mängd verktyg och övningar som du kan arbeta med för att utforma handlingsplaner.

10. planera och sätta mål

Coachen hjälper klienten att sätta upp mål som blir tydliga och lätta att arbeta med. Tillsammans skapar man en handlingsplan för att nå dessa mål och längs vägen stämmer man av och utvärderar planen. Om det behövs gör man justeringar. Under utbildningen får du lära dig mer om olika sätt att sätta upp, formulera och arbeta med mål och målbilder. Vi kommer också att gå igenom hur mål och handlingsplaner följs upp längs vägen.

11. hantera framsteg och ansvarstagande

I coaching ligger ansvaret på att agera och nå uppsatta mål hos klienten. Coachens roll är att finnas som ett stöd i processen och ett sätt att göra det är att följa upp det som man har kommit överens om att klienten ska göra mellan samtalen. Genom att ta ett eget ansvar blir klienten bättre på att hitta lösningar, prioritera, utvärdera och reflektera över sina erfarenheter och dra lärdom av dessa. En annan viktig uppgift för coachen är att hjälpa klietnen att se de framsteg som görs och fira framgångar. Vi kommer under utbildningen att gå igenom hur du stöttar din klient i att ta ansvar, hur du kan arbeta med motivation och drifkrafter, hur du följer upp det arbete som klienten gör, stöttar vid motgångar och hjälper klienten att se de framsteg som tas.